Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

2911 fedf 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
0604 577e 420
Reposted frommicrowalrus microwalrus viairmelin irmelin
7289 d70f 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
1386 169c 420
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
8234 7509 420
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
1387 e445 420
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
9230 ca23 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8684 3bd1 420
Reposted frommiststueck miststueck viairmelin irmelin
8869 cd2e 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viairmelin irmelin
Trzeba emocje wyrażać. W dzieciństwie uczą nas, że jak się złościsz, to jesteś zły. A to przecież bzdura.
— Joanna Kulig
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
1687 c15e 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viairmelin irmelin
4238 b9ce 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
5473 4565 420
Reposted fromsexinthe sexinthe viairmelin irmelin
5561 f5d4 420
Reposted fromsexinthe sexinthe viairmelin irmelin
5632 2fa7 420
Reposted fromsexinthe sexinthe viairmelin irmelin
0979 58a2 420
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
8955 e15a 420
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl