Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

2306 de3c 420
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaSzczurek Szczurek
2520 710b 420
Reposted fromdelain delain viaSzczurek Szczurek
7577 3ae4 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaSzczurek Szczurek
9007 448b 420
2362 85cf 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viataktopaz taktopaz
5876 56de 420
Reposted fromstardvst stardvst viataktopaz taktopaz
8908 27fb 420
Reposted fromvandalize vandalize viataktopaz taktopaz
6006 4a52 420
Reposted fromlittlefool littlefool viataktopaz taktopaz
6078 81a2 420
Reposted frommental-cat mental-cat viaMojeZwoje MojeZwoje
8263 c7c5
Reposted fromdusix dusix viaMojeZwoje MojeZwoje
9508 b882 420
Reposted frompeper peper viaMojeZwoje MojeZwoje
3070 d7a8 420
Reposted fromleifvr leifvr viaMojeZwoje MojeZwoje
9927 f80b 420
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viamefir mefir
Czy to ja zamykam się na ludzi czy to oni zamykają się na mnie, bo jestem taki dziwny?
Reposted fromgreywolf greywolf viamefir mefir
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabolandia zabolandia viamefir mefir
3876 ac57 420
Reposted fromverronique verronique viamefir mefir
1163 2226 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaMojeZwoje MojeZwoje
2497 617e 420
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaMojeZwoje MojeZwoje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl