Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

9602 a10e 420
Reposted fromSuzi Suzi viaAmericanlover Americanlover
7294 58f0 420
Reposted fromtoganja toganja viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
5103 1cee 420
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
3296 2cb9 420
Reposted fromhare hare viawszystkodupa wszystkodupa
4102 f821 420
Reposted fromkarsina karsina viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
7983 6afb 420
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
7446 b08f 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
1831 936a 420
Masz piękną duszę i dupę, mam Cię za sztukę i sztukę. Cyniczny Romantyzm
Reposted fromRowena Rowena viairmelin irmelin
1934 7302 420
Reposted fromNienor Nienor viairmelin irmelin
0114 b773 420

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viahavingdreams havingdreams
No i jest osoba, do której wracasz - jej twarz, ciało, głos, zapach i dotyk, jej cierpliwe czekanie, aż skończysz mówić, choćby nie wiem, jak długie, żeby coś powiedzieć, jej uśmiech przesuwający się po twarzy tak wolno, że przypomina ci wschód słońca, jej niekłamane stęsknienie i radość, że wróciłeś.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
6710 4460 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarilokowaty rilokowaty
Reposted fromshakeme shakeme viarilokowaty rilokowaty
5264 92af 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viarilokowaty rilokowaty
5769 a8ae 420
Reposted fromolbaria olbaria viarilokowaty rilokowaty
4606 3aca 420
Reposted fromsoftboi softboi viaTheEvexe TheEvexe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl