Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2018

3326 e069 420

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viascorpix scorpix
1646 9c11 420
Reposted fromkrzysk krzysk viascorpix scorpix
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
6907 4381 420
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viascorpix scorpix
1624 1272 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix

December 14 2018

Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viamatuszczak matuszczak
2647 dc40 420
Reposted from4777727772 4777727772 viamatuszczak matuszczak
4187 3a1f 420
Reposted fromTamahl Tamahl viamatuszczak matuszczak
7794 b883 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viamatuszczak matuszczak
7246 718e 420
Reposted fromelles elles viamatuszczak matuszczak

December 02 2018

1604 e27c 420
Reposted fromseaweed seaweed viahavingdreams havingdreams
5596 ad7d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
9505 629a 420
Reposted fromkimik kimik viahavingdreams havingdreams
4527 ca0f 420
Reposted fromtfu tfu viahavingdreams havingdreams
Robiliśmy to, co robią młodzi ludzie w piątkowy wieczór. (...) Jeden i drugi skończyli studia, a jedyne ich zainteresowania to się najebać.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viahavingdreams havingdreams
5886 5c8e 420
Reposted fromobliviate obliviate viamatuszczak matuszczak
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl