Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

0922 a173 420
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers vialaluna laluna
3958 af8e 420
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viala-lu la-lu
3286 e0b6 420
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
"Dis one"
Reposted frombiru biru viasatyra satyra
Reposted fromtfu tfu viaspecific-humor specific-humor
      
Reposted fromfandoms fandoms vianokturnal nokturnal
Reposted fromaimless aimless viairmelin irmelin

October 17 2016

You're just too good to be true Can' t take my eyes off you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much...
— Andy Williams - Can't take my eyes of you
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viaAmericanlover Americanlover
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— Barbara Rosiek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorazmniej corazmniej

Tak to jest. Czasami na kogoś spoglądasz i od razu nie lubisz.


— POKOLENIE IKEA
6490 af7f 420

Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością. Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.

Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.

Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt viacorazmniej corazmniej
Piękno zaczyna się wtedy, kiedy decydujemy się być sobą.
— Coco Chanel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
Ile razy oferowaliśmy naszą miłość komuś, kto na to nie zasługuje. ile razy spotykaliśmy się z obojętnością i odrzuceniem, ale warto szukać i nigdy nie rezygnować z miłości, która sprawia, że żyjemy
9768 b6c1 420
Reposted fromkarahippie karahippie viagoryczka goryczka
4160 11a5 420
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viagoryczka goryczka
7254 eb4b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl