Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

Kobiety za dużo mężczyznom wybaczają, za mało wymagają. Traktują ich jak dzieci, więc oni zachowują się jak dzieci.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viapanato panato
Najwiekszym problemem w komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapanato panato
8486 6b22 420
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
0504 e0dc 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoll oll
7610 ea97
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup viaoll oll
6972 2e76 420
Reposted fromDisney Disney viaoll oll
4513 1256 420
Reposted fromshar17666 shar17666 viaoll oll
7314 1761 420
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoll oll
Co widzi zakochana kobieta?

- Widzi to, co chce widzieć.
— Katarzyna Herman
Reposted fromkushii kushii viawszystkodupa wszystkodupa
8814 f42a 420
My Princess, my Queen.
Reposted fromhardkorwey hardkorwey
5075 4fbe 420
8745 4696 420
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
2378 9b12 420
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viairmelin irmelin
Reposted fromuncuts uncuts viawszystkodupa wszystkodupa
0952 7dbd 420
Reposted frommhsa mhsa viawszystkodupa wszystkodupa
7528 b6c7 420
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
6957 7993 420
Reposted fromexistential existential viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl