Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viahormeza hormeza
8039 4778 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahormeza hormeza
6801 cfe0 420
Reposted fromvanille vanille viahormeza hormeza
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viahormeza hormeza
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viahormeza hormeza
3287 fdba 420
Borszewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viahormeza hormeza
7463 e997 420
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
8251 7b5d 420
Reposted fromneon neon viahormeza hormeza
1320 f1f9 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viahormeza hormeza
So you plant your own garden and
decorate your own soul, instead of waiting
for someone to bring you flowers
— Jorge Luis Borges, “After a While”
Reposted fromvanille vanille viahormeza hormeza
4611 857b 420
Reposted fromvanille vanille viahormeza hormeza
7998 cc7c 420

timgaweco:

Icefields Parkway

Reposted fromshakeme shakeme viahormeza hormeza
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
7264 af3d 420

heikala:

Inktober day 6, Ghost Migration

Reposted fromaisu aisu viahormeza hormeza
8891 3a12 420
7631 5ca0 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viahormeza hormeza


Roundscape
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl