Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

2268 7452 420
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viahormeza hormeza

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
8278 ee1d 420
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
1680 2724 420
Reposted frommyrla myrla viahormeza hormeza
6735 f162 420
the first rule of art club is you never talk about art club
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viapanmiau panmiau
8958 5a26 420
Yup, your shit
Reposted fromnostalgia nostalgia viahormeza hormeza
9803 b0ba 420
Reposted fromsunlight sunlight viahormeza hormeza
4326 5b35 420
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
4432 643b 420
Reposted fromkyte kyte viahormeza hormeza
0409 24d3 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viahormeza hormeza
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viahormeza hormeza
0380 0949 420
Reposted from9finger 9finger viahormeza hormeza
9933 f573 420
Reposted from777727772 777727772 viahormeza hormeza
9947 18a6 420
Reposted from777727772 777727772 viahormeza hormeza
4637 b6f2 420
Reposted fromdivi divi viahormeza hormeza
Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. 
— Edward Stachura.
2077 baef 420
Reposted fromqb qb viahormeza hormeza
Mount Taranaki and Egmont National Park.
Stratovolcano. New Zealand.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapanmiau panmiau
5209 c2fc
Reposted fromdatfeel datfeel viapanmiau panmiau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl