Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

Kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej zadano ci pytanie, jak widzisz siebie za 5 lat...

kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej slysze pytanie gdzies wyobrazam siebie za 5 lat
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viairmelin irmelin
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję
Reposted frommyselfwonderland myselfwonderland viaplugss plugss
1391 1f12 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaplugss plugss
1359 8d15 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaplugss plugss
Reposted frombeinthe beinthe viairmelin irmelin
8487 2d91 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaplugss plugss
8246 c5cd 420
Reposted frommissmaya missmaya viaplugss plugss
4053 24a2 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaplugss plugss
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaplugss plugss
9747 c7b4 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaplugss plugss
5681 20c1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplugss plugss
5548 13c5 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaplugss plugss
6860 51c6 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaplugss plugss
#447
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaplugss plugss
8466 1bf2 420
Reposted fromryoina ryoina viaplugss plugss
5278 b01c 420
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaplugss plugss
0408 07de 420

isailorgalaxia:

Sailor Moon Texts 🌙 @isailorgalaxia

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viaplugss plugss
9363 ccb3 420
Reposted fromMuppet Muppet viaplugss plugss
Reposted frombluuu bluuu viaplugss plugss
4168 3428 420
Reposted frompiehus piehus viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl