Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

6081 15b3 420
247 dni
1138 bb6f 420
Reposted fromwerhamster werhamster viakomplikacja komplikacja
7693 049b 420
7712 eb06 420
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
4506 9d41 420
Reposted fromkelu kelu viakomplikacja komplikacja
8037 516e 420
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viajeszczenie jeszczenie
7554 ee6b 420
Reposted fromtfu tfu viajeszczenie jeszczenie
2983 d3c7 420
I'll be there for you.
Reposted fromvolldost volldost viajeszczenie jeszczenie
7486 2522 420
Reposted fromoutoflove outoflove viajeszczenie jeszczenie
przecież nie powiem "wszystko się spierdoliło przyjedź, popotrzebuję Cię."
— ugryzłam się w język
Reposted fromkillme killme viajeszczenie jeszczenie
4382 5949 420
Reposted fromPoranny Poranny viajeszczenie jeszczenie
6920 6228 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viajeszczenie jeszczenie
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viajeszczenie jeszczenie
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viajeszczenie jeszczenie
5603 4d67 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viajeszczenie jeszczenie
7773 b99a 420
Reposted fromgplyr gplyr viadarthsadic darthsadic
7570 9805 420
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
Przystanek w Skajbotach - powiat olsztyński, gmina Barczewo
Reposted fromtowo85 towo85 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl