Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

Najlepsze w deszczu jest to, że można płakać do woli, a ludzie i tak pomyślą, że to krople ściekają ci po twarzy.
— Estelle Maskame
To jednak smutne wiedzieć, że nie będzie się nigdy dla nikogo ważną osobą.
— Jakub Żulczyk ‘Instytut’
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viaoversensitive oversensitive
Lubię , gdy nazywa mnie swoją.
— Bezimienna
4093 5654 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoversensitive oversensitive
Reposted fromnaich naich viaoversensitive oversensitive
6872 f44e 420
J. A.
Wojna nie zaczyna się od przemocy tylko od nieporozumień.
— skam
Reposted frommrrru mrrru viaoversensitive oversensitive
ANTYUTOPIA - fantastyczna wizja spełnionej katastrofy w przyszłości.
Buntuję się. Decyduję. Zmieniam. Odnajduję siebie. Idę. Działam. Budzę się. Doświadczam. Podnoszę się. Marzę. Zwyciężam. Odkrywam. Wymagam. Myślę. Wierzę. Krzepnę. Rozwijam się. Pytam. Jestem.
— Paulo Coelho
Wszystko we mnie jest niedopowiedziane.
— Władysław Broniewski
Inni nie mogą nam zabrać naszego szacunku dla siebie, jeśli im go nie oddamy
przed samą sobą nie umiem się otworzyć.. 
— xxx
7878 e298 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPicki91 Picki91
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viaPicki91 Picki91
Reposted fromshakeme shakeme viaPicki91 Picki91
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaPicki91 Picki91
0535 67d2 420
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl