Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

8350 631d 420

moranion:

thismightwork:

antarcticabysea:

Reblogging for the sentiment but mostly the shades.

New life mantra.

The Little Garbage That Could

Reposted fromclenster clenster viaLittlePervert LittlePervert
Reposted fromfapfapfap fapfapfap
1934 5b73 420
Reposted fromjohnkeats johnkeats viahormeza hormeza
6102 635a

soyouthinkyoucansee:

Sunday morning things and an unquenched longing in my heart for a walk under the blossoms while you hold my hand.

Reposted fromjohnkeats johnkeats viahormeza hormeza
4415 4e10 420
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viahormeza hormeza
1846 3b0d 420
Reposted fromerial erial viahormeza hormeza
3217 f9a0 420
Reposted frommerveilleux merveilleux viahormeza hormeza
9900 933d 420
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viahormeza hormeza
0306 f700 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
będziesz myślał o niej ciągle nawet jeśli udajesz, że tak nie jest
— .
8113 b6c5 420
Reposted frommrrru mrrru vianiedonaprawienia niedonaprawienia
7027 539d 420
1972 c422 420
Reposted fromerial erial viaistsoeasy istsoeasy
Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, aby żyć. Ja ich nie mam.
— Jonathan Carroll - Na pastwę aniołów
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viazyciepopolsku zyciepopolsku
7644 d41d 420
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaprengelbitte prengelbitte
Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.  Szczególnej, gdy się już zagnieździ.
— Wiedział Prus co pisze!
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl