Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

7536 fae9 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viahormeza hormeza
1853 2ca1 420
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viahormeza hormeza
7989 c7b5 420
Reposted fromerial erial vian-nudelsalat n-nudelsalat
4282 ea1d 420
Reposted fromrol rol viahormeza hormeza
-Co robisz?
-Palę i słucham deszczu. Chcesz wpaść?
Reposted fromKaoru Kaoru viahormeza hormeza


the museum of tears
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viahormeza hormeza
1773 f554 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahormeza hormeza
0008 69e6 420
Reposted frommowmihou mowmihou
6883 284e 420
Reposted fromxopolly xopolly viabecausefuckyou becausefuckyou
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
Reposted fromte-quiero te-quiero viabecausefuckyou becausefuckyou
5881 0ef9 420
Reposted fromUnpretty Unpretty viaxer xer
5386 0554 420
Reposted fromnaelienn naelienn viaxer xer
2867 ddb8 420

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viaxer xer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl