Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

1367 21e8 420
Reposted fromsolitaire solitaire viaoversensitive oversensitive
Reposted frommefir mefir viaoversensitive oversensitive
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaoversensitive oversensitive
6597 a124 420

traitspourtraits:

“There is nothing like staying at home for real comfort” - Jane Austen

3955 3c32 420
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viamajkey majkey
8617 78d2 420
Reposted fromdelgada delgada viamajkey majkey
7756 c2e8 420
Reposted fromaammaazing aammaazing viamajkey majkey
3723 aeb4 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamajkey majkey
1288 78d3 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viamajkey majkey
1326 e672 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viamajkey majkey
2818 8ce0 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viamajkey majkey
3734 320f 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viamajkey majkey
1529 7aac 420
Reposted fromzciach zciach viamajkey majkey
3996 794b 420
Reposted fromkaiee kaiee viamajkey majkey
2649 d0ad 420
Reposted fromoswiniarty oswiniarty viamajkey majkey
Reposted fromgreensky greensky viamajkey majkey
3440 b62f 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacorazmniej corazmniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl