Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

0077 a8c4 420
Reposted fromgarazowka garazowka viahormeza hormeza
1042 fa0a 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahormeza hormeza
1537 b20a 420
Reposted fromoutline outline viahormeza hormeza
3019 fbde 420
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viahormeza hormeza

June 21 2017

8652 7b2a 420
Reposted fromslodziak slodziak viatfu tfu
5664 c885 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
9098 8838 420
Reposted fromtfu tfu
8556 2a7d 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viaPoranny Poranny
1535 587d 420
0775 1ecc 420

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire vialittle-things little-things
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
4848 c430 420
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny

June 19 2017

– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
5384 06fa 420
Reposted fromstroschek stroschek viatfu tfu
6838 449b 420
gossip girl s2e18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl