Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

Tak się nie robi, nie zatrzymuje się dziewczyny w środku nocy, powoli się ją do siebie przyzwyczaja, uczy miłości, by pewnego dnia wstać i pójść (…). Co teraz zrobię z tą całą miłością, co mam zrobić?
— Judith Katzir - “Matisse ma słońce w brzuchu”
3988 6f85 420
Reposted fromlittlestories littlestories viascorpix scorpix
7496 e76d 420
Reposted from0 0 vianiedonaprawienia niedonaprawienia

August 14 2017

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
1873 4eb3 420

gendersnaps:

THIS IS SO UPSETTING

Reposted fromdoublegj doublegj viadarthsadic darthsadic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl