Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

To właśnie najdelikatniejsze, najprostsze muśnięcie robi największe wrażenie. 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viaoversensitive oversensitive
4613 73ff 420
8875 22dd 420
Reposted fromsavatage savatage viaoversensitive oversensitive
9575 054d 420
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaoversensitive oversensitive
To tylko Ty 36 i 6.
— HuczuHucz-36,6
Reposted frompastelowe pastelowe viaoversensitive oversensitive
5052 d0a5 420
Reposted fromtfu tfu viaoversensitive oversensitive
2967 802a 420
6182 549a 420
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viairmelin irmelin
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
2542 dd23 420
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viahavingdreams havingdreams
1827 4120 420
4199 68db 420
3300 a1b6 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadarkanes darkanes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl