Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
8798 bd88 420
Reposted fromsfm sfm
8007 26b1 420
Reposted fromruuude ruuude viafreeway freeway
7201 79a9 420
0032 fb7e 420
6382 fcf2 420
Reposted fromomphh omphh viadancingwithaghost dancingwithaghost
6786 8068 420
It's a cold, blue, coffee kind of day.
4143 f517 420
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viadarkanes darkanes
7788 02ab 420
1681 abf9 420
7783 3beb 420
Reposted fromloveandsex loveandsex viadarkanes darkanes

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
6970 a112 420
Reposted fromsnowlake snowlake viaPicki91 Picki91
1646 9219 420
Reposted fromtempak tempak viapseudooptymistka pseudooptymistka
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape vianaturalginger naturalginger
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl