Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2018

4424 a98c 420
Reposted fromwhoknows whoknows viaistsoeasy istsoeasy
6295 51a9 420
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
4581 b232 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaistsoeasy istsoeasy
5275 f2fc 420
Reposted fromtichga tichga viaistsoeasy istsoeasy
7211 4a48 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viaistsoeasy istsoeasy
5609 863f 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaistsoeasy istsoeasy
5591 87e1 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaistsoeasy istsoeasy
2175 b712 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaistsoeasy istsoeasy
9423 3812 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaistsoeasy istsoeasy
2259 bf19 420
Reposted fromla-lu la-lu viaistsoeasy istsoeasy
Reposted fromshakeme shakeme viaistsoeasy istsoeasy
Reposted fromshakeme shakeme viaistsoeasy istsoeasy
6268 869c 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaistsoeasy istsoeasy
3856 8fcd 420
Ostatnio jakoś częściej..
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
3238 ed31 420

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
Przyszedł znowu w ostatniej chwili, a przychodzenie w ostatniej chwili było jego dumą. Wszyscy inni przychodzili według wcześniej przemyślanego planu, toteż żyli całe życie bez niespodzianek.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
6285 f36f 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viamowmihou mowmihou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl