Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viaoversensitive oversensitive
tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o1_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o5_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o7_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o6_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o2_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o4_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o3_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o8_500

Lake Urmia, Iran - August 2016 (via The Daily Persian)

4622 0af3 420
Reposted fromrubinek rubinek viaoversensitive oversensitive
1503 a9e2 420
Reposted fromtichga tichga viaoversensitive oversensitive
5709 37ca 420
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
6457 26ca 420
Reposted fromjanealicejones janealicejones viairmelin irmelin
8656 fd61 420
Reposted fromqb qb viairmelin irmelin
3659 f279 420
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
1719 5cb2 420
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
7059 f5c3 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8845 2149 420
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
2458 f0c7 420
Reposted from2017 2017 viairmelin irmelin
Reposted fromcouples couples viairmelin irmelin
3511 5e3d 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl