Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

5344 04fc 420
0613 1e87 420
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
6445 22fd 420
- dlaczego przy Tobie mogę zachowywać się tak swobodnie, a przy nim nie potrafię? czemu przy nim nie jestem sobą?
- jest kilka powodów, nie wymagamy niczego od siebie, nie ma między nami seksualnego napięcia. a co najważniejsze, mnie tutaj nie ma. podświadomie to czujesz.
— z cyklu w kuchni/w pościeli z filmem.
4418 a6cf 420
4790 0106 420
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl