Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

Czasem zwierząt jest zawsze teraźniejszość.
— Olga Tokarczuk - Prawiek i inne czasy
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viahormeza hormeza
3210 ad73 420
Reposted fromoll oll viahormeza hormeza
8267 d7b1
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
4609 595c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
4556 fa7f 420
Reposted fromnutt nutt viahormeza hormeza
4933 b42d 420
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viahormeza hormeza
3424 b9f9 420
Reposted fromexistential existential viaTheEvexe TheEvexe
0824 fe0e 420
Przede wszystkim nie znasz różnych strachów, które nękają człowieka. Najgorszy z nich to strach wynikający z przekonania, że się zmarnowało życie. Że się już niczego nie zazna.
— Stanisław Dygat
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
1391 0526 420
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viahavingdreams havingdreams
4558 0fbc 420
Reposted fromnutt nutt viarealityisabitch realityisabitch
5598 2d39 420
Reposted fromsoftboi softboi viaTheEvexe TheEvexe
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Każde znajomości, każdego faceta czy dziewczynę na swojej drodze trzeba dobrze interpretować, bo jeden facet może być tylko po to byś np. wiedziała że musisz się szanować, drugi nauczy Cię, że "konfitura za muchą nie lata", trzeci może być próbą generalną przed poznaniem kogoś wyjątkowego i na całe życie. Nie możesz więc myśleć, że z Tobą jest coś nie tak i że przyciągasz złych ludzi, bo wszytko jest jak być powinno, czasem tylko nie tak łatwo jakbyśmy tego chcieli.
Reposted fromgalaxys galaxys viahavingdreams havingdreams
0718 454c 420
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viahavingdreams havingdreams
2254 2ae4 420
Reposted fromkatsiu katsiu viahavingdreams havingdreams

May 18 2019

4883 0f96 420
Reposted fromogharipour ogharipour viaLeStrange LeStrange
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl