Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

8220 34cc 420
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
3703 a7fb 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
9910 8f98 420
Reposted fromheroes heroes viamefir mefir
2475 0288 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
7669 b88b 420
Reposted fromseaweed seaweed viamefir mefir
1010 6419 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamefir mefir
6587 a7c5 420
Reposted fromdesinteressement desinteressement viamefir mefir
1800 af31 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
4870 cbd4 420
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
6407 2d08 420
Reposted fromrarturi rarturi viamefir mefir
1915 a109 420
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viamefir mefir
3159 21b2 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
3877 540d 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
7717 b6f7 420
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
8538 b4ed 420
Reposted frommakle makle viamefir mefir
Po co komu wspomnienia, kiedy nie ma z kim się nimi dzielić? Zaczynają wtedy znikać, blakną i rozwiewają się jak dym.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl